Článek 1

Pronajímatel pronajímá nájemci rehabilitačnípomůcky, fitness přístroje a další vybavení (dále pouze „předmět nájmu“) uvedené v této nájemní smlouvě, za cenu (nájemné) dle platného ceníku pronajímatele, který je dostupný na webu
pronajímatele (http://www.pujcovnarotopedu.cz/cenik-pujcovny). Pronajímatel je oprávněn účtovat nájemci platbu za dovoz a následný odvoz věci, je-li věc doručena pronajímatelem na místo předem určené nájemcem.

Článek 2

Nájemní vztah (pronájem) se uzavírá na dobu určitou. Končí dnem uvedeným v nájemní smlouvě, nedohodnou-li se strany jinak. Smluvní strany tímto výslovně vylučují použití ustanovení § 2320 občanského zákoníku. Pronajímatel se zavazuje předat nájemci předmět nájmu ve stavu, který neomezuje obvyklé používání věci. Nájemce svým podpisem nájemní smlouvy stvrzuje, že předmět nájmu v tomto stavu přijal. Případné rozpory oproti výše zmíněnému stavu jsou zaznamenány v příslušném oddíle nájemní smlouvy. Pronajímatel se zavazuje předmět nájmu nájemci řádně předvést, seznámit jej s návodem k použití a informovat nájemce o způsob;bu ovládání, správného používání a zásadách bezpečného používání předmětu nájmu. Nájemce svým podpisem stvrzuje, že k výše uvedenému předvedení a seznámení s návodem k použití došlo, že mu porozuměl a zavazuje se dle těchto instrukcí postupovat.

Článek 3

Nájemce se zavazuje užívat předmět nájmu způsobem (pro předmět) obvyklým vzhledem k jeho povaze a určení. Nájemce se zavazuje o předmět nájmu řádně pečovat a užívat jej tak, aby vyloučil možnost jeho poškození, odcizení, ztráty, úplného
zničení, nebo nepřiměřeného opotřebení. Nájemce se zavazuje nepřekračovat maximální zatížení předmětu nájmu, stanovené výrobcem. V případě, že to je vzhledem k povaze předmět nájmu relevantní, je nájemce vždy povinen odpojit předmět nájmu od elektronické sítě, pokud jej právě nepoužívá. Nájemce je povinen jakékoliv závady na předmětu nájmu vzniklé v průběhu nájmu neprodleně oznámit pronajímateli. Nájemce je v případě závady na předmětu nájmu povinen omezit nebo zastavit používání předmětu nájmu tak, aby nedošlo k ohrožení nájemce nebo dalšímu poškození předmětu nájmu. Nájemce není oprávněn na předmětu nájmu provádět jakékoliv opravy, úpravy nebo zásahy bez předchozího písemného svolení pronajímatele.

Článek 4

Nájemce se zavazuje přizpůsobit užití svému aktuálnímu zdravotnímu stavu, doporučením lékařů a fyzioterapeutů, svým momentálním fyzickým schopnostem a nepoužívat předmět nájmu pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek. Pronajímatel neodpovídá za škody na majetku a zdraví nájemce ani třetích osob způsobené porušením těchto Všeobecných smluvních podmínek, případně nevhodným či nadměrným užíváním předmětu nájmu. Je-li předmětem pronájmu plovací vesta, bere nájemce na vědomí, že se nejedná o záchranný prostředek a že vesta není určena pro neplavce, ani pro sjíždění divoké vody, či jinou rizikovou aktivitu. Děti užívající vestu musejí být pod neustálým dohledem dospělé osoby. Vesta smí být použita
pouze společně s paddleboardem a vždy za použití bezpečnostního lanka („leashe¨). Je-li nájemci pronajímatelem poskytnut návod k použití předmětu nájmu, je nájemce povinen se s návodem k použití seznámit a používat předmět nájmu dle pokynů v návodu k použití. Poskytnutím návodu nájemci se rozumí i jeho vyvěšení na webových stránkách pronajímatele, v sekci věnované pronajatému předmětu nájmu, případně zaslání e-mailem. Pronajímatel rovněž neodpovídá za škody či újmu
způsobené při manipulaci, nakládání, vykládání a transportu předmětu nájmu, není-li doprava organizována pronajímatelem. Odpovědnost za předmět nájmu a škody definované výše přechází na nájemce v okamžiku převzetí věci ve skladu pronajímatele.

Článek 5

V případě dopravy organizované pronajímatelem, přechází odpovědnost za předmět nájmu a výše uvedené škody na nájemce po doručení za první uzamykatelné dveře v místě určeném nájemcem. V případě dopravy uskutečněné dodavatelem se předmět nájmu dopravuje za první uzamykatelné dveře v místě určeném nájemcem. Součástí dopravy není výnos do patra, případně manipulace uvnitř domu. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Nájemce bere na vědomí, že výnos do patra či manipulace uvnitř domu může být pronajímatelem zpoplatněna.

Článek 6

Nájemce v den převzetí věci uhradí pronajímateli vratnou zálohu, dle aktuálního ceníku pronajímatele., který je dostupný na webu pronajímatele (http://www.pujcovnarotopedu.cz/cenik-pujcovny). Nájemné bude při vrácení předmětu nájmu odečteno ze zálohy uhrazené nájemcem. V případě poškození, odcizení či ztrátě předmětu nájmu vzniká pronajímateli nárok na náhradu škody ze strany nájemce. Pronajímatel má rovněž právo ponechat si část nebo i celou zálohu přijatou od nájemce, podle míry poškození. Konkrétní část zálohy, kterou si pronajímatel v takovém případě ponechá, bude pronajímatelem stanovena na základě jeho posouzení vzniklé škody V případech, kdy zadržená část zálohy nestačí na pokrytí škody vzniklé poškozením, odcizením či ztrátou předmětu nájmu, je pronajímatel oprávněn požadovat po nájemci úhradu zbývající části škody. V případě ztráty nebo poškození předmětu nájmu je nájemce povinen o tom neprodleně informovat pronajímatele a v případě odcizení i Policii ČR.

Článek 7

V případě, že nájemce vrátí předmět nájmu později než v den dohodnutý v nájemní smlouvě, nebo prostřednictvím pozdější dohody smluvních stran se doba nájmu prodlouží, tak vzniká pronajímateli nárok na úhradu půjčovného nájemného až do dne vrácení předmětu nájmu. Nájemné se v takovém případě účtuje za každý započatý den nad dobu dohodnutou v nájemní smlouvě. Denní nájemné se stanoví jako 1/28 nájemného za 4 týdny, dle platného ceníku pronajímatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě prodlení s vrácením předmětu nájmu, bez předchozího souhlasu pronajímatele, je nájemce povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu za prodlení nad rámec půjčovného jako kompenzaci za náklady a komplikace spojené s pozdním vrácením. Smluvní pokuta za prodlení se stanoví jako 1/28 nájemného za 4 týdny. V případě úplného zničení nebo ztráty předmětu nájmu v průběhu nájmu se tyto výše uvedené povinnosti vztahují na pronajímatele až do dne,
kdy je ztráta nebo úplné zničení předmětu nájmu písemně doručena pronajímateli. Pronajímatel a nájemce se dohodli, že nedochází k automatickému obnovení nájemního vztahu sjednaného na dobu určitou v případě, že nájemce užívá věc i po skončení doby nájmu.

Článek 8

Veškeré nároky pronajímatele vůči nájemci jsou v první řadě uspokojovány ze zálohy poskytnuté nájemcem, včetně nájemného. Nestačí – li záloha na pokrytí nájemného, je nájemce povinen doplatit pronajímateli částku nájemného nad rámec zálohy a to nejpozději v poslední den doby nájmu.

Článek 9

Nájemce není oprávněn předmět nájmu dále pronajmout třetí osobě. Rovněž nájemce není oprávněn činit na předmětu nájmu žádné změny bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele.

Článek 10

Dojde-li k vrácení věci dříve, než se pronajímatel a nájemce dohodli v nájemní smlouvě, nedochází k vrácení nájemného.

Článek 11

K ukončení nájmu dochází vrácením věci nebo písemně, dohodou obou smluvních stran ve formě dodatku k nájemní smlouvě. Po ukončení nájmu potvrdí pronajímatel nájemci převzetí předmětu nájmu, jeho stav a případné odhalené závady do příslušného oddílu nájemní smlouvy.

Článek 12

Pronajímatel zpracovává osobní údaje poskytnuté nájemcem za účelem zpracování objednávky, realizace dodávky, zúčtování plateb a nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů (zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.